Privacybeleid

De op deze website genoemde namen zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars. De auteur van de site wijst alle verantwoordelijkheid af die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de gegevens of programma’s die op deze site voorkomen. Het auteursrecht van de site is voorbehouden aan de vzw MANUB. Zij wordt derhalve beschermd door de internationale wetten op het auteursrecht en de bescherming van de intellectuele eigendom. Het is ten strengste verboden deze website geheel of gedeeltelijk, in haar vorm of inhoud, te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van de redactieverantwoordelijke.

I. TOEPASSINGSBEREIK

De vzw MANUB (hierna ‘MANUB’ genoemd) hecht bijzonder veel belang aan uw privacy en aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Het doel van dit privacybeleid is om u te informeren over de manier waarop MANUB de informatie gebruikt en beschermt die u ons schriftelijk of via onze website doorgeeft.

MANUB kan dit beleid bijwerken om rekening te houden met wettelijke of reglementaire ontwikkelingen of aanpassingen aan het protocol van de Gegevensbeschermingsautoriteit in België (‘Data Protection Authority’).

II. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN EN VERBINTENIS

De verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor digitale en papieren media zijn de vzw MANUB – waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Chemin Saint-Pierre 20, 7030 Saint-Symphorien (BCE 0424.376.285), en EUROPSERVEM GEIE – waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 91 Boulevard Auguste Blanqui 75013 Parijs, handelend als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking (hierna te noemen de ‘Verantwoordelijken’).

De verantwoordelijken verbinden zich ertoe uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving en in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ‘GDPR’), die op 25 mei 2018 in werking is getreden en die de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens vervolledigt.

Als u vragen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar de Data Protection Officer die als contactpunt voor de verantwoordelijken fungeert (dpo.be@emmanuelco.org) of naar het secretariaat van de vereniging (be.secretariat@emmanuelco.org).

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn overeengekomen dat MANUB verantwoordelijk zal zijn voor de behandeling van alle verzoeken, klachten en vorderingen van de personen wier gegevens worden verzameld, alsmede het contactpunt zal zijn ten aanzien van de gegevensbeschermingsautoriteiten.

III. VERZAMELDE GEGEVENS

De verantwoordelijken zien erop toe dat zij persoonsgegevens verzamelen en verwerken die relevant, toereikend en niet te uitvoerig zijn en die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

De verantwoordelijken kunnen verschillende categorieën persoonsgegevens verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot :

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam, titel, geboortedatum, geslacht)
 • Contactgegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Logistieke gegevens voor deelname aan evenementen (accommodatie, maaltijden, verzekering, burgerlijke staat, gezinssamenstelling)
 • Boekhoudkundig-, transactie- en betalingsgegevens (details van betalingstransacties, onkostennota’s, enz.)

IV. GEVOELIGE GEGEVENS

Het is mogelijk dat de beheerders bepaalde gevoelige persoonsgegevens over u moeten verzamelen, in het kader van uw deelname aan evenementen die door MANUB worden georganiseerd:

 • Gezondheidsgegevens (allergieën, speciale diëten, enz.)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Het is met name niet de bedoeling dat onze websites en andere diensten gegevens verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet nagaan of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te raken bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens van kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via be.secretariat@emmanuelco.org, en wij zullen deze informatie verwijderen.

V. DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE GEGEVENSVERZAMELING

De verantwoordelijke personen delen u mee dat uw persoonsgegevens, afhankelijk van de wijze van inzameling en de aard van de interacties met de betrokken personen, voor de volgende doeleinden zullen worden verwerkt :

 • Het beheer van uw verzoeken (informatie, toezending van nieuwsbrieven, uitoefening van uw rechten inzake persoonsgegevens):

Rechtsgrondslag: het rechtmatige belang van de vereniging MANUB om te voldoen aan de verzoeken die zij ontvangt

 • Het voeren van communicatiecampagnes en/of oproepen tot vrijgevigheid:

Rechtsgrondslag: het rechtmatige belang van de vereniging MANUB om informatie over haar acties door te geven en fondsen te verzamelen met het oog op haar statutaire doel.

 • Beheer van donaties en relaties met donoren:

Rechtsgrondslag: het voldoen aan een wettelijke verplichting, waar toepasselijk, om fiscale ontvangstbewijzen af te geven, alsmede het gerechtvaardigde belang van de vereniging MANUB om donoren aan zich te binden.

 • Beheer van eventuele legaten en betrekkingen met eventuele legatarissen:

Rechtsgrondslag: het rechtmatige belang van de vereniging om legaten te ontvangen

 • Beheer van relaties met dienstverleners en leveranciers:

Rechtsgrondslag: de uitvoering van contracten die de vereniging MANUB binden aan haar dienstverleners en leveranciers, evenals de naleving van wettelijke verplichtingen op boekhoudkundig gebied.

 • Beheer van inschrijvingen, om de inschrijvingen voor evenementen die door de vereniging MANUB via digitale of papieren media worden aangeboden, te formaliseren en te beheren. De gegevens zullen ook worden gebruikt om de relatie tussen de verantwoordelijken en de deelnemer te beheren. Daartoe zullen de verantwoordelijken de gegevens van de deelnemer onder meer verwerken in het kader van informatiewisseling, facturatie, fondsenverwing, beheer van vorderingen en klachtenbeheer.

Rechtsgrondslag: deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen

 • Analyse van uw surfgedrag (zie artikel 7 hieronder over cookies): in dit verband is de rechtsgrondslag voor de verwerking het legitieme belang van MANUB, meer in het bijzonder haar belang om haar websites en diensten te verbeteren en om uw behoeften te begrijpen teneinde aan uw verwachtingen te voldoen.

VI. BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

De verantwoordelijken bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en met inachtneming van de geldende wetgeving. De verantwoordelijken kunnen uw persoonsgegevens echter langer bewaren, met name om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor bewijskrachtige doeleinden.

VII. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot de interne diensten van de verantwoordelijken en tot hun onderaannemers met wie de verantwoordelijken contractueel verbonden zijn om het doel van de verwerking te bereiken. Het wordt niet aan derden bekendgemaakt, behalve in de volgende gevallen:

 • Wanneer u vooraf toestemming hebt gegeven voor het delen
 • Wanneer er een wettelijke verplichting is om dit te doen

VIII. COOKIES

MANUB gebruikt alleen technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die geen inbreuk vormen op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor de eerste keer bezoekt. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website goed functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. Zij stellen ons ook in staat onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle eerder opgeslagen informatie wissen via uw browserinstellingen.

IX. BEVEILIGING EN OPSLAG VAN UW GEGEVENS

De verantwoordelijken zijn bijzonder bezorgd over de veiligheid van de persoonsgegevens die zij verwerken en verzamelen. Deze operaties worden op een veilige manier uitgevoerd. Wij passen de nodige technische, fysieke en organisatorische maatregelen toe om, voor zover mogelijk, elke wijziging, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Persoonsgegevens worden in de Europese Unie opgeslagen in databanken of bestanden die worden beheerd door de verantwoordelijken of in die van dienstverleners waarmee de verantwoordelijken een specifieke contractuele relatie hebben.

 X. UITOEFENING VAN DE RECHTEN VAN PERSONEN

Onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving heeft u het recht op toegang, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, en het overdragen van uw gegevens.  

U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door uw identiteit te bewijzen (kopie van identiteitskaart of paspoort), en te schrijven naar de vzw MANUB te 7030 Saint-Symphorien, Chemin Saint-Pierre 20 of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: be.secretariat@emmanuelco.org.

XI. KLACHTEN

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Dit kan online op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen of per post op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit,
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel