Algemene voorwaarden

De vereniging zonder winstoogmerk MANUB (‘MANUB’) heeft haar zetel te 7030 Saint-Symphorien, Chemin Saint-Pierre 20 (BCE 0424.376.285). Zij is bereikbaar :

Zij organiseert, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk bezinningen, tochten en bedevaarten, kinder- en tienerkampen alsmede sessies met het oog op spirituele en menselijke herbronning (het ‘evenement’), cfr. www.emmanuelco.be of www.emmanuel.info

In de huidige algemene deelnamevoorwaarden (de ‘Algemene voorwaarden’) vallen onder de benaming MANUB eveneens de organisatoren van specifieke evenementen in verband met de Gemeenschap Emmanuel (specifiek evenement).

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod tot deelname, de inschrijving (de ‘Inschrijving’), de deelname (de ‘Deelname’) en de betaling (de ‘Betaling’).

Inschrijven voor een evenement overeenkomstig de Algemene Voorwaarden impliceert dat de deelnemer volledig en onvoorwaardelijk akkoord gaat met deze voorwaarden.


ARTIKEL 1: DEELNEMER

 1. ‘Deelnemer’ is elke persoon die inschrijft op een evenement, hieraan deelneemt of in dit kader een reservatie of bestelling verricht.
 2. De deelnemer verklaart juridisch bekwaam te zijn om de Algemene Voorwaarden de onderschrijven.
 3. De deelnemer waarborgt de oprechtheid en de nauwkeurigheid van de verschafte inlichtingen.


ARTIKEL 2: VOORAFGAANDE INFORMATIE

 1. Op niet-exhaustieve wijze behoren elk mondeling, schriftelijk of elektronisch communicatiemiddel tot de promotiemiddelen van het evenement (de ‘Promotiemiddelen’).
 2. De promotiemiddelen bevatten de nuttige inlichtingen m.b.t. het evenement: type, datum en plaats, bijzondere deelnamevoorwaarden (de ‘Bijzondere Deelnamevoorwaarden’), deelnameprijs (de ‘Deelnameprijs’), prestaties waarop de deelnemer inschrijft  (de ‘Prestaties’) …

De Bijzondere Deelnamevoorwaarden primeren op de Algmene Voorwaarden.

 1. De deelnameprijs dient ruim geïnterpreteerd te worden en bevat de algemene onkosten alsmede alle kosten betreffende overnachting, maaltijden, transport enz.


ARTIKEL 3.1: INSCHRIJVINGSMODALITEITEN VIA INTERNET

Indien de promotiemiddelen verwijzen naar een inschrijvingswebsite (de ‘Site’), gebeurt de inschrijving bij voorkeur op die manier.

Stap 1 – Een evenement wordt aangeboden

De deelnemer selecteert het evenement en vult de aanvraag tot inschrijving in.

Indien de site erom verzoekt, dient de deelnemer hiervoor een account aan te maken.

Stap 2 – Gegevens en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

 1. De deelnemer deelt zijn gegevens (de ‘Gegevens’) mede zoals zijn naam, voornaam, leeftijd, burgerlijke staat, levensstaat, woonplaats, telefoon.
 2. Bij elke inschrijving dienen de Algemene Voorwaarden aanvaard te worden.

Deze aanvaarding blijkt uit het aanvinken van het corresponderend vakje.

Stap 3 – Betaling van de deelnameprijs

 1. De deelnemer controleert zijn gegevens in het overzicht van de inschrijving.
 2. Binnen de 10 kalenderdagen volgend op de online inschrijving is de deelnameprijs betaalbaar via overschrijving op de bankrekening aangegeven in de aanvraag tot inschrijving.

Stap 4 – Bevestiging van de inschrijving

 1. De inschrijving is bevestigd door de betaling van de deelnameprijs.
 2. Een e-mail met bevestiging en samenvatting van de inschrijving wordt aan de deelnemer gestuurd.


ARTIKEL 3.2: INSCHRIJVINGSMODALITEITEN ZONDER INTERNET

 1. De deelnemer zonder toegang tot het internet kan op het evenement inschrijven via brief gericht aan het adres of via het telefoonnummer vermeld op de promotiemiddelen.
 2. Bij elke inschrijving dienen de Algemene Voorwaarden aanvaard te worden.  MANUB zal aan de deelnemer de tekst van deze Algemene Voorwaarden overmaken.
 3. De inschrijving wordt met status ‘in aanvraag’ geregistreerd. Zij wordt nadien telefonisch of schriftelijk gevalideerd door MANUB met vermelding van onder meer de bancaire gegevens voor de betaling, het inschrijvingsnummer en de aan te geven mededeling voor de betaling.
 4. De inschrijving wordt aan de deelnemer bevestigd door MANUB na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en ontvangst van de betaling. Deze bevestiging is dezelfde als die welke via het inschrijvingsformulier wordt uitgestuurd.


ARTIKEL 4: DEELNAMEPRIJS

 1. De deelnameprijs, uitgedrukt in euro, omvat alle eventuele taksen en bijdragen. Tenzij anders aangegeven in de promotiemiddelen dient de betaling in één keer te gebeuren.
 2. De omschrijving van het evenement duidt de prestaties aan.


ARTIKEL 5: BETALING VIA OVERSCHRIJVING

 1. MANUB dient een betaling door overschrijving binnen de 10 kalenderdagen te ontvangen na inschrijving:
  • op de site, of
  • via e-mail, of
  • via telefoon,
  • via brief, of
  • op de manier tussen beide partijen afgesproken.
 2. De betaling te gebeuren op de bankrekening van MANUB of van de organisator van het specifiek evenement waarvan de gegevens vermeld zijn in de promotiemiddelen of in de bevestiging van de inschrijving.


ARTIKEL 6: VERANTWOORDELIJKHEID

 1. MANUB heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en exploitatie afgesloten.
 2. MANUB ontkent alle verantwoordelijkheid in geval van ongeval, diefstal, schade aan personen of aan goederen of m.b.t. elk schadegeval voorgevallen tijdens het evenement, behalve indien zij als organisator of op basis van bedrog of grove fout verantwoordelijk is.
 3. Bij overmacht is MANUB niet verantwoordelijk in geval van niet-uitvoering van één of meerdere prestaties.


ARTIKEL 7: HUISDIEREN

Huisdieren worden op evenementen niet toegelaten.


ARTIKEL 8: KLACHTEN

 1. Om ontvankelijk te zijn, dient een klacht van een deelnemer gepaard te gaan met geschreven bewijsstukken of met vaststellingen door een vertegenwoordiger van de organisator van het evenement.
 2. Behalve bij overmacht dient een klacht aan MANUB betekend te worden binnen de 10 kalenderdagen na het verstrijken van de prestaties.
 3. Klachten dienen per ter post en via aangetekend schrijven betekend te worden op de zetel van MANUB.


ARTIKEL 9: ANNULATIEVOORWAARDEN

 1. De Bijzondere Deelnamevoorwaarden bepalen de voorwaarden tot annulatie van een inschrijving en de limietdatum hiertoe. Bij gebrek aan bijzondere bepalingen in de Bijzondere Deelnamevoorwaarden, kan de deelnemer de inschrijving annuleren tot 10 kalenderdagen vóór het evenement. Het barema van de annulatiekosten bedraagt dan 50% van de deelnameprijs. Heeft MANUB zich t.a.v. derden verbonden m.b.t. kosten zoals overnachting, maaltijden, vervoer, … dan bedraagt het barema voor de annulatie van dergelijke kosten 100%.
 1. Na aanvang van het Evenement is annulatie van de inschrijving niet mogelijk en komt de deelnameprijs MANUB toe.
 2. Ongeacht de annulatiedatum zijn de inschrijving en de betaling niet overdraagbaar op een ander evenement of op een andere datum of persoon.


ARTIKEL 10: AFWEZIGHEID VAN RECHT TOT HERROEPING

Conform artikel VI.53,12° van het wetboek economisch recht heeft de deelnemer in kader van het participatiecontract geen recht tot herroeping.


ARTIKEL 11: BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP SPECIFIEKE EVENEMENTEN

Toekenning van een logeerplaats

 1. In functie van de beschikbaarheid kan MANUB de overnachtingscategorie van de deelnemer wijzigen.
 2. MANUB deelt de deelnemer de categoriewijziging mede per mail of telefoon.
 3. Deze mededeling gebeurt uiterlijk daags vóór de aanvang van het evenement.
 4. Een categoriewijziging geeft de deelnemer geen recht op vergoeding wegens geleden schade. Niettemin zal MANUB het verschil in logeerprijs aan de deelnemer vergoeden bij toekenning van een logement van lagere categorie.

Annulatie bij gebrek aan deelnemers

 1. Sommige evenementen vinden enkel plaats bij voldoende deelnemers.
 2. MANUB  kan uiterlijk daags vóór aanvang het evenement afzeggen.
 3. Afzegging van het evenement wegens gebrek aan deelnemers geeft de deelnemer geen recht tot vergoeding voor geleden schade. Niettemin zal MANUB de deelnameprijs aan de deelnemer geheel of gedeeltelijk vergoeden in functie van de door MANUB ten laste genomen bedragen.


ARTIKEL 12: BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS – PRIVACYBELEID

 1. Overeenkomstig de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke gegevens dienen de gegevens tot de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de prestaties.
 2. De deelnemer dient voorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord te gaan met het gebruik van zijn gegevens voor deelname aan het evenement. Deze aanvaarding blijkt uit het aanvinken van het corresponderend vakje.
 1. Daarenboven dient de deelnemer voorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord te gaan met het gebruik van zijn gegevens teneinde hem geïnformeerd te houden m.b.t. huidige en toekomstige evenementen georganiseerd door MANUB. Deze aanvaarding blijkt uit het aanvinken van het corresponderend vakje.
 1. Binnen de uitvoering van prestaties gelinkt aan het evenement, kunnen de gegevens medegedeeld worden aan de partners van MANUB, te weten leveranciers van diensten waarop de deelnemer heeft ingeschreven (hoteliers, transporteurs, …) die desgevallend buiten de Europese Economische Ruimte zijn gelegen.
 2. Mits bewijs van zijn identiteit (kopie identiteitskaart of paspoort) heeft de deelnemer toegang tot zijn gegevens en kan hij vragen om ze te wijzigen, recht te zetten of te verwijderen, en dit via een schrijven gericht tot MANUB.


ARTIKEL 13: RECHT OP HET BEELD

 • In kader van het evenement verklaart de deelnemer zich voorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord:
  • om gefilmd en/of gefotografeerd te worden
  • al dan niet doelgericht
  • met het oog op de weergave van het beeld:
   • ongewijzigd
   • gratis
   • gedurende twee (2) jaar
   • op elk promotiemiddel gehanteerd door MANUB
   • via elk technisch middel.

Deze aanvaarding blijkt uit het aanvinken van het corresponderend vakje.

 • De Deelnemer beschikt over een toegangsrecht tot het beeld en over een recht op verzet van gebruik ervan. Teneinde dit recht uit te oefenen, dient de deelnemer een e-mail te richten aan be.secretariat@emmanuelco.org met:
 1. bewijs van zijn identiteit
 2. toevoeging van een recente foto
 3. aanduiding van het Evenement.

ARTIKEL 14: GEBRUIK VAN COOKIES

Een cookie is een klein gegevensbestand opgenomen in de hardware van de computer van de gebruiker en die gegevens kan bevatten. Vanuit haar politiek tot bescherming van het privéleven van de deelnemer, gebruikt MANUB cookies of andere tracers enkel voor het bijhouden van statistieken van bezoek aan sites. MANUB slaat in haar cookies geen gegevens op.

ARTIKEL 15: PERSOONLIJKE VERZEKERING VAN DE DEELNEMER

De deelnameprijs omvat geen enkele persoonlijke verzekering voor de deelnemer, zoals een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’, ‘ongeval’, ‘repatriëring’ of ‘annulatie’. De deelnemer dient deze verzekeringen zelf af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij van zijn keuze.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT

Het participatiecontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

De taal van het participatiecontract is het Nederlands.